جزئیات نویسندگان

عسكری, فرج ا..., پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران