جزئیات نویسندگان

عسكری, فرج اله, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله