جزئیات نویسندگان

گرجی سینکی, فاطمه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران