جزئیات نویسندگان

جوان دولوئی, غلام, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله