جزئیات نویسندگان

قدرتی امیری, غلامرضا, دانشگاه علم و صنعت ایران