جزئیات نویسندگان

لشکری, علی, دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز