جزئیات نویسندگان

علیپورمنصورخانی, علی, دانشگاه یاسوج