جزئیات نویسندگان

شفیعی, علی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران