جزئیات نویسندگان

درویش زاده, علی, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله