جزئیات نویسندگان

امیری, علی, مؤسسه آموزش عالی اشراق بجنورد, ایران