جزئیات نویسندگان

سیف, علی احسان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله