جزئیات نویسندگان

سروقدمقدم, عبدالرضا, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران, ایران