جزئیات نویسندگان

پویا صفت, عباس, دانشگاه ایوانکی، سمنان, ایران