جزئیات نویسندگان

طاحونی, شاپور, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران