جزئیات نویسندگان

زیرک ساز, سیمین تاج, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران