جزئیات نویسندگان

کالبدی, سیده نگار, دانشگاه علم و صنعت ایران