جزئیات نویسندگان

غفوری, سید محمد مهدی, دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه قم