جزئیات نویسندگان

عشقی, ساسان, پژوهشگاه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران