جزئیات نویسندگان

عشقی, ساسان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران