جزئیات نویسندگان

مردی, زینب, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله