جزئیات نویسندگان

ابراهیمیان, زیبا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله