جزئیات نویسندگان

محمدی پور, زهرا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله