جزئیات نویسندگان

کارنیروباروس, روی, دانشگاه پورتو, پرتقال