جزئیات نویسندگان

مداحی زاده, روح ا..., پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران