جزئیات نویسندگان

فیضی, رضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله