جزئیات نویسندگان

موقری, رامین, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله