جزئیات نویسندگان

عبادی, حمید, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی