جزئیات نویسندگان

زعفرانی, حمید, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،