جزئیات نویسندگان

پناهی, حمیدرضا, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران