جزئیات نویسندگان

ابراهیمی, حامد, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله