جزئیات نویسندگان

یزدان ستا, جواد, شرکت مهنا، تهران