جزئیات نویسندگان

صرافی, بهرنگ, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله