جزئیات نویسندگان

واثقی, اکبر, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله