جزئیات نویسندگان

انصاری, انوشیروان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله