جزئیات نویسندگان

رئوفی, امیر, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله