جزئیات نویسندگان

سلمان پور, امیرحسین, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران