جزئیات نویسندگان

بهار, امید, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله