جزئیات نویسندگان

گودرزی, احسان, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران