جزئیات نویسندگان

رعیت رکن آبادی, ابراهیم, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله