جزئیات نویسندگان

نوری فرد, آزاده, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران