جزئیات نویسندگان

سلاجقه, آزاده, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله