جزئیات نویسندگان

سروشیان, آرام, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله