کنترل لرزه ای انفعالی ساختمان با استفاده از یک تودۀ دارای جرم زیاد مستقر بر غلتک در تراز پی و متصل به طبقه فوقانی توسط یک سازه سخت

الهام پارسا, محمود حسینی

چکیده


میراگر جرمی در سال‌های اخیر به‌عنوان وسیله ای برای کنترل انفعالی سازه ها در برابر نیروهای جانبی ناشی از اثر باد و زلزله مورد استفاده قرار گرفته  است. این وسیله که شامل جرم، فنر و یک میراگر ویسکوز است، معمولاً در طبقه بالای ساختمان نصب می شود و جرم آن نسبت به جرم طبقه چندان  قابل-توجه نیست؛ اما در این مطالعه، جرم کنترلی دارای مقدار بسیار زیاد و متکی بر تکیه‌گاه‌های غلتکی در تراز پی ساختمان است و نیروی اینرسی آن از طریق سازه ای با سختی زیاد، که آن را به طبقۀ بالای ساختمان متصل می کند، به آن تراز منتقل شده و با تغییر رفتار دینامیکی سازه، پاسخ آن را در مقابل زلزله کاهش می دهد. فرض می شود در بخش میانی ساختمان فضایی خالی برای قرارگیری سازه متصل کننده جرم کنترلی به بام وجود دارد. در این مقاله، میزان تأثیر استفاده از میراگر جرمی پیشنهادی در کاهش پاسخ لرزه ای در سه ساختمان پنج، هشت و یازده طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، تحلیل های تاریخچه زمانی برای ساختمان های معمولی و ساختمان های دارای جرم کنترلی تحت هفت نگاشت سه  مؤلفه ای زلزله با مقادیر PGA برابر با 3/0 تا 8/0 شتاب گرانشی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که استفاده از جرم کنترلی پیشنهادی می تواند به طور میانگین سبب کاهش پاسخ تغییرمکانی ساختمان ها تا حدود 40 درصد شود.

موضوع


کنترل انفعالی سازه ها، جرم کنترلی، تحلیل تاریخچه زمانی، نگاشت های سه مؤلفه ای

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است