مروری بر روشهای تحلیل اعتمادپذیری شبکه های درون شهری شریانهای حیاتی

محمدرضا سقراط, مرتضی بسطامی

چکیده


افزایش اعتمادپذیری شبکه ها می تواند خسارات وارده به سیستم ها و شبکه ها را پس از بروز حوادثی مانند زلزله کاهش دهد. شناخت شبکه ها و روشهای تحلیل اعتمادپذیری امری ضروری و از اهداف این مطالعه است. یکی از مشخصه های بارز شبکه ها که آنها را دارای ساختاری ممتاز می نماید ارتباط بین هر دو گره از شبکه است که  می تواند با مسیرهای زیاد و مختلفی تأمین شود و این ارتباط را قابل اعتماد  سازد. بدترین حالت زمانی است که با شکست مجموعه ای از مؤلفه های مشخص، شبکه دچار شکست می شود. در بسیاری از تحلیل های اعتمادپذیری و بهینه سازی مدل ها، دو حالته بودن (دایر و غیردایر) مؤلفه ها فرض می شود که در حالت واقعی چنین فرضی می تواند دور از واقعیت باشد. در این مقاله، ضمن معرفی گرافها و انواع سیستم ها، دیاگرام های تصمیم دودویی تشریح     می شوند. همچنین شبکه های پیچیده مانند شبکه های تصادفی و آزاد مقیاس معرفی و تحلیل آنها مورد بحث قرار می گیرد. با توجه به گستردگی برخی شبکه ها باید از روشهایی استفاده کرد که ضمن دقت کافی، هزینه محاسباتی را نیز کاهش دهد. در این میان همان طور که در بخش تحلیل شبکه های پیچیده تشریح می گردد می توان به دو روش موسوم به گراف تصادفی و آزاد مقیاس اشاره نمود، اگرچه روش گراف تصادفی دارای محبوبیت بیشتری است.

موضوع


زلزله، اعتمادپذیری شبکه ، سیستم چندحالته، سیستم دودویی، شبکه های پیچیده

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است