رفتار لرزه ای و پارامترهای مؤثر در فرو افتادن عرشه پلهای مورب تک دهانه

حسین پرستش, محبوبه طاهری, جواد یزدان ستا, زهرا تبریزیان

چکیده


در این مطالعه، رفتار لرزه‌ای پلهای مورب بتنی تك‌دهانه تحت اثر هفت زوج شتابنگاشت ارزیابی شده و با در نظرگرفتن اثر تغییر پارامترهای هندسی عرشه شامل طول و زاویه تورب، فروافتادن عرشه این پلها بررسی گردیده است. عرشه انتخاب شده، سیستم مرکب دال بتنی و تیر بتنی پیش‌ساخته می‌باشد. جهت مدلسازی سه بعدی پلها و تحلیل آنها به روش تاریخچه ‌زمانی غیر‌خطی، از نرم‌افزار المان ‌محدود SAP2000 بهره ‌گرفته شده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد به تدریج با افزایش زاویه تورب، عامل مؤثر در فرو افتادن عرشه، از جابه جایی طولی به تركیب جابه جایی طولی و عرضی تغییر‌ می‌نماید. در حالی كه در پلهای با زاویه تورب60 درجه، علیرغم آن كه مقدار جابه-جایی طولی و عرضی كمتر از پلهای با زاویه تورب كوچكتر بوده ولی پیچش عرشه مقدار بیشتری داشته است. به عبارتی با افزایش زاویه تورب عامل مؤثر در فرو افتادن عرشه، از جابه-جایی عرشه به پیچش حول محور قائم، تغییر یافته است.

موضوع


پل مورب، فرو افتادن ‌عرشه، تحلیل تاریخچه ‌زمانی ‌غیرخطی، جابه جایی ‌عرشه، پیچش‌ عرشه

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است