تحلیل حساسیت رفتار لرزه ای قابهای خمشی معمولی فولادی نسبت به ویژگیهای مفصل خمیری

مجید محمدی, سیده سمانه میرکاظمی

چکیده


در تحلیل های بار افزون یا تاریخچه زمانی معمولاً رفتار غیرخطی سازه با معرفی خصوصیات مفاصل پلاستیک که در دو سر هر المان تعریف می شوند، منظور می گردد. در این تحقیق، اثر هر یک از کمیتهای تعریف مفصل پلاستیک، شامل اثر سختی اولیه، سختی ثانویه، مقاومت نهایی، شکل-پذیری و همچنین رفتار مفصل پس از تجربه مقاومت نهایی، بر رفتار لرزه ای کل سازه مد نظر قرار گرفته است. در این صورت می توان در تحلیل های زمانبر تاریخچه زمانی غیرخطی، دید مناسبی نسبت به تأثیر هر یک از کمیتهای مربوط به مفصل در رفتار لرزه ای کلی سازه داشت. برای این موضوع دو سازه یک و دو طبقه در نظر گرفته و اثر عوامل یاد شده بر رفتار آنها در پنج زلزله مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار PERFORM-3D استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حداکثر برشی که یک سازه در زلزله شدید دریافت می کند بیش از آنکه به خصوصیات زلزله بستگی داشته باشد، تابعی از مقدار مقاومت خود سازه است. ضمناً ایده آل سازی رفتار مفصل به صورت دو خطی می تواند دقت محاسبات را برای برش پایه و تغییرمکانهای طبقات به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد. نکته مهمتر این است که افزایش شکل پذیری مفصل پلاستیک همواره باعث پایدارتر شدن سازه می گردد.

موضوع


ساختمان فولادی، مفصل پلاستیک، سختی، مقاومت نهایی، نرم افزار PERFORM-3D

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است