بررسی شکل‌پذیری اعضاء و کل سازه در ساختمانهای بتنی دارای سیستم قاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط

غلامرضا قدرتی امیری, سیده نگار کالبدی

چکیده


شناخت رفتار لرزه‌ای واقعی سازه در تأمین سطح عملکرد مناسب برای سازه، از محورهای اساسی در روشهای نوین طراحی لرزه‌ای می‌باشد. بررسی نتایج زمین‌لرزه‌های پیشین و خسارات وارده به سازه‌های موجود، اهمیت شکل‌پذیری و تأمین آن در سازه را به ‌عنوان موضوعی اساسی در طراحی لرزه‌ای سازه مورد‌ توجه قرار ‌داده است. بر این اساس در این مقاله، به‌منظور بررسی شکل‌پذیری اعضاء در ساختمانهای بتنی، تغییرشکل محتمل برای سازه و هر یک از اعضاء در هنگام زلزله مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در این پژوهش، سه ساختمان بتنی با سیستم باربر قاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر‌خطی مدلسازی و تحلیل شده است. در این ارزیابی ضریب کاهش نیرو در اثر شکل‌پذیری سازه، عنوان‌شده در استاندارد 2800 با ضرایب متناظر آن در شیوه‌های طراحی بر ‌اساس عملکرد نظیر ضرایب شکل‌پذیری اعضا (m)، عنوان شده در دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود، مقایسه گردیده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از این تحقیق، به‌طور متوسط ضریب کاهش نیرو برای سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط برابر 3/7 حاصل گردید. همچنین نتایج بررسی معیارهای پذیرش ضریب شکل‌پذیری عضو در روش خطی (ضریب m) و مقدار متناظر آن در روش غیرخطی، مبین انطباق مناسب این دو ضریب در سطح عملکرد مورد نظر می‌باشد. 

موضوع


ضریب رفتار، ضریب شکل‌پذیری اعضاء، شکل‌پذیری سازه، طراحی بر اساس عملکرد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است