بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور بر رفتار لرزه ای چند نوع سازه مختلف

محمد داوودی, رضا فیضی, نوید هادیانی

چکیده


رکوردهای ثبت شده از زمین لرزه های اخیر نشان می دهد که زلزله های حوزه نزدیک دارای ویژگیهای متفاوتی نسبت به زلزله-های حوزه دور می باشند. در مجموع بیشتر این ویژگیها، در اثر پدیده مهم جهت پذیری پیشرونده در زلزله های حوزه نزدیک می باشد. این پدیده باعث می شود مؤلفه عمود بر گسل نگاشتهای ثبت شده در نزدیک گسل، دارای پالس هایی با پریود بلند در نگاشت سرعت باشند. همچنین در اکثر این نگاشتها، تقریباً کل انرژی زلزله، در این پالس ها جمع می شود که ورود یکباره انرژی به سازه، تغییرشکلهای بزرگی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بررسی موارد مذکور و تمرکز بر خصوصیات مختلف زلزله های حوزه نزدیک در مقایسه با زلزله های حوزه دور، به بررسی اثرات آنها در سازه های مختلف ازجمله سازه های یکدرجه آزاد، سازه های چند درجه آزاد، پلها، سدهای بتنی و سدهای خاکی پرداخته شده است.

موضوع


زلزله های حوزه نزدیک و دور، جهت پذیری پیشرونده، پالس غالب، رفتار دینامیکی سازه ها

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است