برازش فرم بسته پالس‌های پر دامنه و پریود بلند در تاریخچه زمانی رکوردهای حوزه نزدیک

مرضیه حیدری, هانی عبادی, افشین مشکوه‌الدینی

چکیده


شناخت ویژگی‌ها و مشخصات زلزله‌های حوزه نزدیک، به‌ویژه در دو دهه اخیر از موضوعات مهم در مهندسی عمران و بحث طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بوده است. بررسی اثرات زمین‌لرزه‌های نیرومندی همچون نورثریج کالیفرنیا (1994)، کوبه ژاپن (1995)، بم (2003) و طبس (1978) در ایران، نشان می‌دهد که رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک به دلیل داشتن ماهیت پالس‌گونه، اثرات جهت‌داری و ایجاد حرکات پر دامنه زمین، دارای خصوصیات ویژه‌ای می‌باشند. این خصوصیات سبب بروز تفاوت‌هایی آشکار با رکوردهای حوزه دور است. با توجه به ماهیت تصادفی و نمود بسیار متغیر ویژگی‌های فیزیکی رکوردهای حوزه نزدیک، ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها تحت این‌گونه فرآیندها بسیار پیچیده است. بر این پایه، می‌توان از مدل‌های فرم بسته ریاضی برای برازش و شبیه‌سازی ساختارهای پالس‌گونه موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای نیرومند استفاده نمود. در این مطالعه، با استفاده از مدل‌سازی فرم بسته بر اساس کاربرد برازش عددی با دو نوع توابع ترکیبی ریاضی، فرآیند شبیه‌سازی پالس پیوسته سرعت مربوط به سه جنبش نیرومند حوزه نزدیک صورت گرفته است. همچنین مشخصات برازش تحلیلی مربوط به کاربرد توابع ترکیبی پارامتری به همراه نمودارهای تاریخچه زمانی، نمودار تجمعی انرژی، طیف پاسخ شبه سرعت و تغییر مکان متناظر با سیستم یک درجه آزادی، تحت دو نوع مدل فرم بسته و رکورد واقعی آورده شده است.

موضوع


رکورد حوزه نزدیک، حرکات پالس‌گونه، جهت‌داری پیشرو، پالس سرعت، مدل فرم بسته

تمام متن:

PDF

مراجع


Singh, P.J. and Eeri, M. (1985) Earthquake ground motion: implication for designing structures and reconciling structural damage. Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), 1(2), 239-271.

Rodriguez Marek, A. and Bray, J.D. (2006) Seismic site response for near-fault forward directivity ground motions. Journal of Geotech-nical and Geo-Environmental Engineering (ASCE), 132(12), 1611-1620.

Somerville, P. and Graves, R. (1993) Conditions that give rise to unusually large long period ground motions. The Structural Design of Tall Buildings (Interscience-John Wiley), 2(3), 211-232.

Loh, C.H., Lee, Z.K., Wu, T.C., and Peng, SY. (2000) Ground motion characteristics of the Chi-Chi earthquake of 21 September 1999. Earthquake Engineering and Structural Dynamics (Interscience - John Wiley), 29(6), 867-897.

Somerville, P. (1998) Development of an improved representation of near fault ground motions. SMIP 98 Seminar on Utilization of Strong Motion Data, 1-20.

Vaseghi Amiri, J., Davoodi, M.R., and Sahafi, A. (2008) Simulation of near-fault ground motions with equivalent pulses and compare their effects on MRF structures. The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.

Mavroeidis, G.P. and Papageorgiou, A.S. (2003) A mathematical representation of near-fault ground motions. Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA), 93(3), 1099-1131.

Lili, X., Longjun, X., and Rodriguez-Marek, A. (2005) Representation of near-fault pulse-type ground motions. Earthquake Engineering and Engineering Vibration (Springer), 4(2), 191-199.

Krawinkler, H. and Alavi, B. (1998) Develop-ment of improved design procedures for near-fault ground motions. SMIP 98 Seminar on Utilazation of Strong-Motion Data, 21-42.

Malhotra, P.K. (1999) Response of buildings to near-field pulse like ground motions. Earth-quake Engineering and Structural Dynamics (Interscience - John Wiley), 28(11), 1309-1326.

Durucan, C. and Durucan, A.R. (2016) Ap/Vp specific inelastic displacement ratio for the seismic response estimation of SDOF structures subjected to sequential near fault pulse type ground motion records. Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Elsevier), 89, 163-170.

نظری، ش.، کیوانی، ج.، مشکوه‌الدینی، ا.، و اژدری¬فر، م. (1395) مطالعه پاسخ لرزه‌ای اسکلت‌های قاب محیطی دسته شده بر اثر رکوردهای حوزه نزدیک همراه با مدل‌های فرم بسته. پنجمین كنفرانس ملی و اولین کنفرانس بين‌المللي مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

Lu, Y. and Panagiotou, M. (2014) Characteri-zation and representation of near-fault ground motions using cumulative pulse extraction with wavelet analysis. Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA), 104(1), 410-426.

Li, X. and Zhu, X. (2004) Study on equivalent velocity pulse of near fault ground motions. Acta Seismologica Sinica (Springer), 17(6), 697-706.

Baker, J.W. (2007) Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis. Bulletin of the Seismological Society of America (BSSA), 97(5), 1486-1501.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است