ارزیابی حرکت گهواره‌اي کنترل شده در ساختمان‌هاي میان‌مرتبه اسکلت فلزي شبکه قطري

فاطمه گرجی سینکی, عبدالرضا سروقدمقدم

چکیده


سیستم‌هاي رایج مقاوم در برابر نیروي زلزله، اغلب رفتاري غیر الاستیک را در طی یک زلزله بزرگ، در سراسر سازه تجربه می‌کنند که نهایتاً تغییر شکل باقیمانده و خرابی توزیع شده در سازه را سبب می‌شود، به طریقی که تعمیر این خرابی‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد و برخی اوقات به تخریب سازه منجر می‌گردد و این موضوع باعث ایجاد ایده جدیدي به منظور محدود کردن خسارت در نقاط مشخصی از سازه شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به سیستم‌هاي داراي حرکت گهواره‌اي اشاره کرد. در این سیستم‌ها ساختمان اصلی به‌صورت الاستیک رفتار می‌کند به طوري که جذب انرژي و عملکرد غیرخطی تنها در قسمت‌هاي مشخصی از ساختمان که از قبل پیش‌بینی شده‌اند، اتفاق می‌افتد. سیستم مورد استفاده در این پژوهش سیستم سازه‌اي شبکه قطري داراي حرکت گهواره‌اي است که براي مدل‌سازي بهتر این سیستم نوین ابتدا طراحی کابل‌هاي پس‌کشیده و همچنین جزئیات دقیق اتصالات پاي ستون و همچنین میراگرهاي تسلیمی در نرم افزار آباکوس با در نظر گرفتن ابعاد طراحی اعضاي سازه‌اي را SAP اتصال براي دهانه مهاربندي 12 طبقه طراحی می گردد و سپس در نرم افزار 2000 براي سازه هاي 16 و 12 طبقه دیاگرید داراي حرکت گهواره‌اي انجام شد و در ادامه تحلیل‌هاي غیرخطی در انجام می‌شود. نتایج بیانگر بهبود عملکرد لرزه‌اي سازه‌هاي دیاگرید داراي حرکت گهواره‌اي Perform 3D نرم‌افزار نسبت به سازه‌هاي دیاگرید گیردار (فاقد حرکت گهواره‌اي) می‌باشد زیرا نه تنها منجر به کاهش آسیب در سازه شده است بلکه تغییر مکان‌هاي ماندگار کلی سازه نیز به علت کابل‌هاي پس‌کشیده کاهش زیادي یافته است.

موضوع


حرکت‌گهواره‌ای‌کنترل‌شده، تاریخچه‌زمانی‌غیر‌خطی، دیاگرید، نرم افزار Abaqus، نرم افزار Perform 3D

تمام متن:

PDF

مراجع


Kim, J., Jun, Y., and Lee, Y.-Ho (2010) Seismic performance evaluation of diagrid system buildings. International Journal of High-rise Building, 5(5), 112-130.

Moon, K. (2009) Design and construction of steel diagrid structures. International Journal of High-rise Building, 4(3), 122-130.

Hajjar, J., Eatherton, M., and Deierlein, G. (2009) Controlled rocking of steel frames as a sustainable new technology for seismic resistance in buildings. Engineering Structures, 28, 232-221.

Azuhata, T., Midorikawa, M., and Ishihara, T. (2008) Earthquake damage reduction of buildings by self-centering systems using rocking mechanism. The 12th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China.

Pollino, M. and Bruneau, M. (2015) Dynamic seismic response of controlled rocking bridge steel-truss piers. Engineering Structures, 34(3), 247-262.

Sause, R., Ricles, M., Roke, D.A., and Chancellor, N.B. (2010) Seismic performance of a self-centering rocking concentrically-braced frame. Structural Engineering, ASCE.

Eatherton, M., Hajjar, J., and Xiang, M. (2008) Seismic design and behavior of steel frames with controlled rocking – part i: concepts and quasi-static subassembly testing. The 12th World Conference on Earthquake Engineering, October 17-12, Beijing, China.

Pollino, M. and Bruneau, M. (2015) Bidirectional seismic behavior of controlled rocking four-legged bridge steel truss piers. Structural Engineering, ASCE.

Dyanati, M. and Huang, Q. (2015) Seismic demand models and performance evaluation of self-centering and conventional concentrically braced frames. Engineering Structures, 22, 232-221.

Teruna, D. (2015) Experimental study of hysteretic steel damper for energy dissipation capacity. Advances in Civil Engineering, 24, 119-232.

Rostami, M., Gorji Sinaki, F., and Moghadam, A.S. (2016) Evaluation of DIAGRID and TUBE structural systems in bionic high-rise buildings. International Conference on Modern Research's in Civil Engineering, Archithectural & Urban Development, Barcelona, Spain.

Rostami, M., Gorji Sinaki, F., and Moghadam, A.S. (2017) Evaluation of DIAGRID and Tube structural systems in steel high-rise building with rocking motion. 2nd international conference of Steel & Structure, Tehran, Iran.

Kim, J. and Young-Ho, L. (2012) Seismic performance evaluation of diagrid system buildings. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(10).

PEER (2010) Report 2010/05, TBI, Guidelines for Performance-Based Seismic Design of Tall Buildings.

دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود نشریه 360.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تماس با ما حامیان مجله تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله است